Videos

Kyu grade Kata Applications

Kata Gekasai Dai Ichi

Kata Saifa

Straight line gekisai dai ichi